Kariera

Aktualne oferty pracy znajdują się na portalu „Pracuj.pl” - www.pracuj.pl

 

NABÓR NA STANOWISKO: Kierownik B+R z zakresu inżynierii środowiska lub energetyki

Informacje o ogłoszeniu


Data publikacji ogłoszenia:
07-11-2018

Termin składania ofert:
07-12-2018
 
Numer ogłoszenia:
11371
 
Status ogłoszenia:
Aktualne
 
Miejsce i sposób składania ofert:
Oferty należy składać w terminie do dnia 07.12.2018 r.

Ofertę można składać:
 1. pocztą elektroniczną w postaci skanu na adres: biuro@brt-technik.pl
 2. przesłać pocztą/kurierem na adres: BRT TECHNIK SP. Z O.O. 41-506 Chorzów ul. Kurta Aldera 44
 3. dostarczyć osobiście do: BRT TECHNIK SP. Z O.O. 41-506 Chorzów ul. Kurta Aldera 44

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę:
biuro@brt-technik.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia:
Bartłomiej Doering

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia:
519112908

Skrócony opis przedmiotu zamówienia:
Zamawiający zatrudni Kierownika B+R z zakresu inżynierii środowiska lub energetyki oraz posiadać wiedzę w zakresie suchego procesu odsiarczania spalin oraz techniki fluidalnej. Procedura zakończy się podpisaniem umowy warunkowej.

Kategoria ogłoszenia:
Usługi

Podkategoria ogłoszenia:
Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia:
Województwo: śląskie, Powiat: Chorzów, Miejscowość: Chorzów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia:
Celem zamówienia jest wybór kierownika B+R projektu zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Przedmiot zamówienia:
Kierownik B+R z zakresu inżynierii środowiska lub energetyki.

 1. Kierowanie pracami B+R w projekcie.
 2. Zaplanowanie metodyki i harmonogramu plac B+R.
 3. Koordynacja wykonywania zaplanowanych prac B+R.
 4. Współpraca przy wykonaniu instalacji suchego odsiarczania i odazotowania spalin oraz przygotowanie związanej z tym dokumentacji technicznej

Kod CPV:
73000000-2

Nazwa kodu CPV
Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Harmonogram realizacji zamówienia:
Termin zamówienia obejmuje okres realizacji zadania od 01.06.2019 do 31.05.2021 roku. W przypadku nieprzewidzianych, niezależnych od nas okoliczności istnieje możliwość zmiany terminu obowiązywania umowy.

Załączniki:
Formularz oferty

Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
O udzielone zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie osoby fizyczne. Forma zatrudnienia: umowa cywilno-prawna.

Pozostając w zgodzie z zasadą horyzontalną równości szans, o której mowa w art. 7 rozporządzenia ogólnego, tj. promowanie równości kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji, rekrutacja do projektu oraz jego realizacja nie przyczyniają się do nierównego traktowania osób. W związku z tym w rekrutacji do projektu może wziąć udział każda osoba bez względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, religię, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną.

Wiedza i doświadczenie

 1. Wykonawca powinien posiadać co najmniej stopień naukowy dr inż. w dziedzinie nauk technicznych.
 2. Wykonawca powinien specjalizować się w inżynierii środowiska lub energetyce oraz posiadać wiedzę w zakresie suchego procesu odsiarczania spalin oraz techniki fluidalnej.
 3. Wykonawca powinien posiadać dorobek publikacyjny z zakresu suchego procesu odsiarczania, udokumentowany co najmniej 2 publikacjami.
 4. Wykonawca powinien prowadzić aktywną współpracę z przemysłem i JST, udokumentowaną wykonaniem co najmniej 5 usług badawczych i eksperymentalno-rozwojowych (ekspertyz, prac zleconych, transferów technologii) w okresie ostatnich 5 lat.
 5. Wykonawca powinien posiadać doświadczenie w kierowaniu pracami b+r w co najmniej 2 zrealizowanych projektach.

Potencjał techniczny:
Nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia:
Osoby, które posiadają wiedzę i doświadczenie opisane powyżej.

Pozostając w zgodzie z zasadą horyzontalną równości szans, o której mowa w art. 7 rozporządzenia ogólnego, tj. promowanie równości kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji, rekrutacja do projektu oraz jego realizacja nie przyczyniają się do nierównego traktowania osób. W związku z tym w rekrutacji do projektu może wziąć udział każda osoba bez względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, religię, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Nie dotyczy

Dodatkowe warunki

  1. Oferenci złożą wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia, w tym Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym. „Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

   • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
   • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
   • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
   • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli”.
  2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania dokumentów i dodatkowych informacji potwierdzających dane zawarte w ofercie oraz odrzucenia oferty w przypadku ich nieotrzymania w wyznaczonym terminie.
  3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian warunków zapytania ofertowego, a także jego odwołania lub unieważnienia oraz zakończenia postępowania bez wyboru ofert, jeśli wystąpią obiektywne przyczyny niezależne od Zamawiającego lub wystąpią okoliczności będące wynikiem działania siły wyższej lub nastąpią istotne zmiany w regulacjach prawnych lub zmianie ulegnie Umowa o dofinansowanie, jaką Zamawiający zawrze z Instytucją Pośredniczącą. Oferentom biorącym udział w postępowaniu nie przysługują z tego tytułu prawa do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego.
  4. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie Oświadczeń Wykonawcy. Ocena spełnienia wymogu zostanie dokonana metodą spełnia/nie spełnia.
  5. Złożenie oferty w postępowaniu jest jednoznaczne z akceptacją jego warunków.
  6. Niespełnienie wyżej wymienionych wymagań może skutkować odrzuceniem oferty z powodu braków formalnych, z wyłączeniem braków lub omyłek nieistotnych, niemających wpływu na zgodność oferty z opisem przedmiotu zamówienia. W takim przypadku Zamawiający może wezwać Oferenta do uzupełnienia braków bądź poprawienia omyłek.

Warunki zmiany umowy
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany umowy zawartej z Wykonawcą wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z następujących powodów:

 • Uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu Zamówienia,
 • Obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego,
 • Okoliczności siły wyższej,
 • Zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy,
 • Otrzymania decyzji jednostki współfinansującej Projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji: Wybór Oferenta zostanie dokonany na podstawie kryterium najniższej ceny brutto w PLN, za wykonanie przedmiotu zamówienia przy spełnieniu postawionych w Zapytaniu ofertowym wymagań.

Wykluczenia
W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie publiczne nie może być udzielane podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
 • inne niż wskazane w lit. a-d.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa
UNIVENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres
Kurta Aldera 44 41-506 Chorzów
śląskie , Chorzów

Numer telefonu
519112908

NIP
6272759759

Numer naboru
POIR.01.01.01-IP.01-00-004/18


NABÓR NA STANOWISKO: Kierownik Projektu Badawczego z zakresu inżynierii środowiska

Informacje o ogłoszeniu

Data publikacji ogłoszenia:
07-11-2018

Termin składania ofert:
07-12-2018
 
Muner ogłoszenia:
11365
 
Status ogłoszenia:
Aktualne
 
Miejsce i sposób składania ofert:
Oferty należy składać w terminie do dnia 07.12.2018 r.

Ofertę można składać:
 1. pocztą elektroniczną w postaci skanu na adres: biuro@brt-technik.pl
 2. przesłać pocztą/kurierem na adres: BRT TECHNIK SP. Z O.O. 41-506 Chorzów ul. Kurta Aldera 44
 3. dostarczyć osobiście do: BRT TECHNIK SP. Z O.O. 41-506 Chorzów ul. Kurta Aldera 44

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę:
biuro@brt-technik.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia:
Bartłomiej Doering

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia:
519112908

Skrócony opis przedmiotu zamówienia:
Zamawiający zatrudni Kierownika Projektu Badawczego z zakresu inżynierii środowiska. Procedura zakończy się podpisaniem umowy warunkowej.

Kategoria ogłoszenia:
Usługi

Podkategoria ogłoszenia:
Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia Województwo:
Województwo śląskie; Powiat: Chorzów; Miejscowość: Chorzów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia:
Celem zamówienia jest wybór Kierownika Projektu zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Przedmiot zamówienia:
Kierownik Projektu.

 1. Doświadczenie w przygotowaniu projektów.
 2. Doświadczenie w realizacji projektów.
 3. Doświadczenie w rozliczaniu projektów.

Kod CPV:
73000000-2

Nazwa kodu CPV
Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Harmonogram realizacji zamówienia:
Termin zamówienia obejmuje okres realizacji zadania od 01.06.2019 do 31.05.2021 roku. W przypadku nieprzewidzianych, niezależnych od nas okoliczności istnieje możliwość zmiany terminu obowiązywania umowy.

Załączniki:
Formularz oferty

Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
O udzielone zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie osoby fizyczne. Forma zatrudnienia: umowa cywilno-prawna.

Pozostając w zgodzie z zasadą horyzontalną równości szans, o której mowa w art. 7 rozporządzenia ogólnego, tj. promowanie równości kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji, rekrutacja do projektu oraz jego realizacja nie przyczyniają się do nierównego traktowania osób. W związku z tym w rekrutacji do projektu może wziąć udział każda osoba bez względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, religię, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną.

Wiedza i doświadczenie

 1. Wykonawca powinien posiadać co najmniej stopień naukowy mgr inż. w dziedzinie nauk technicznych.
 2. Wykonawca powinien specjalizować się w zarządzaniu projektami B+R.
 3. Wykonawca powinien prowadzić aktywną współpracę z przemysłem udokumentowaną stażem/umowa o pracę/lub cywilno - prawna w okresie co najmniej 5 lat.
 4. Wykonawca powinien posiadać doświadczenie w Zarzadzaniu Projektem w co najmniej 2 zrealizowanych projektach oraz 1 projekcie B+R.

Potencjał techniczny:
Nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia:
Osoby, które posiadają wiedzę i doświadczenie opisane powyżej.

Pozostając w zgodzie z zasadą horyzontalną równości szans, o której mowa w art. 7 rozporządzenia ogólnego, tj. promowanie równości kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji, rekrutacja do projektu oraz jego realizacja nie przyczyniają się do nierównego traktowania osób. W związku z tym w rekrutacji do projektu może wziąć udział każda osoba bez względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, religię, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Nie dotyczy

Dodatkowe warunki

  1. Oferenci złożą wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia, w tym Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym. „Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

   • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
   • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
   • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
   • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli”.
  2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania dokumentów i dodatkowych informacji potwierdzających dane zawarte w ofercie oraz odrzucenia oferty w przypadku ich nieotrzymania w wyznaczonym terminie.
  3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian warunków zapytania ofertowego, a także jego odwołania lub unieważnienia oraz zakończenia postępowania bez wyboru ofert, jeśli wystąpią obiektywne przyczyny niezależne od Zamawiającego lub wystąpią okoliczności będące wynikiem działania siły wyższej lub nastąpią istotne zmiany w regulacjach prawnych lub zmianie ulegnie Umowa o dofinansowanie, jaką Zamawiający zawrze z Instytucją Pośredniczącą. Oferentom biorącym udział w postępowaniu nie przysługują z tego tytułu prawa do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego.
  4. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie Oświadczeń Wykonawcy. Ocena spełnienia wymogu zostanie dokonana metodą spełnia/nie spełnia.
  5. Złożenie oferty w postępowaniu jest jednoznaczne z akceptacją jego warunków.
  6. Niespełnienie wyżej wymienionych wymagań może skutkować odrzuceniem oferty z powodu braków formalnych, z wyłączeniem braków lub omyłek nieistotnych, niemających wpływu na zgodność oferty z opisem przedmiotu zamówienia. W takim przypadku Zamawiający może wezwać Oferenta do uzupełnienia braków bądź poprawienia omyłek.

Warunki zmiany umowy
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany umowy zawartej z Wykonawcą wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z następujących powodów:

 • Uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu Zamówienia,
 • Obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego,
 • Okoliczności siły wyższej,
 • Zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy,
 • Otrzymania decyzji jednostki współfinansującej Projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji:
Wybór Oferenta zostanie dokonany na podstawie kryterium najniższej ceny brutto w PLN, za wykonanie przedmiotu zamówienia przy spełnieniu postawionych w Zapytaniu ofertowym wymagań.

Wykluczenia
W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie publiczne nie może być udzielane podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
 • inne niż wskazane w lit. a-d.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa
UNIVENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres
Kurta Aldera 44 41-506 Chorzów
śląskie , Chorzów

Numer telefonu
519112908

NIP
6272759759

Numer naboru
POIR.01.01.01-IP.01-00-004/18

Szybki kontakt

BRT TECHNIK
44-100 Gliwice
ul. Pszczyńska 304
NIP: 6272755023

Tel: +48 797 486 911
biuro@brt-technik.pl

Zobacz mapę dojazdową

Certyfikaty

TUV Nord ISO-9001
TUV Nord ISO-14001

Newsletter

Chcesz być na bieżąco z naszą ofertą?

Zapisz się do listy mailingowej a nic Cię nie ominie.